Tomar Lagi Hayechi Aj Hiyar Khudha Pabo

```

Tomar lagi hayechi aj hiyar khudha

Pabo jani tomar asim amal sudha

```

From:Sri Chinmoy,Hiyar pradip ke jalabe, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/hpk