Aum Aparajitaya Namaha

```

Aum aparajitaya namaha ```

From:Sri Chinmoy,I prayerfully bow, 1992
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ipb