107. Khelar lagi praner thakur

```

Khelar lagi praner thakur

Garechen ei bishwa khana

Ektu khele khela phele

Kothai ke jai jaina jana

Chardike sab khelar mela

Katoi bhabe katoi khela

Khelte khela bhaber hathe

Dekha cheye katoi khate

Nitya chali nutan khela

Ke shunbe go kahar mana ```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 3, Aum Press, 1976
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_3