Nai Kona Rup Adan Pradan

```

Nai kona rup adan pradan

Nai samasya nai samadhan

Je shunye aj milebe paran

Charidike jena andhar pashan

Sei chetanai man pran sab hateche biloy

Shudhu ekakar jena nirakar

```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 7, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_7