Amake Amar Jana

```

Amake amar jana ar shesh habena

O janari sathe sathe tomai chena

Jato kari kripa pan

Tatoi kende uthe pran

Tomar kache barbe dena

Karbo jatoi beche kena

Ebar sabi diye mukti

Shunina ar praner jukti

Ami habo tomar kena tomar sena

Tumi habe chiro apan amar chena

```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 7, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_7