Aman Andha Praner Tane

```

Aman andha praner tane

Kon path dhare chalechi ke jane

Srote bhese chali jena asahai

Nahi jani kotha kahar pane

He kandari dhara hal

Charidike eta maya jal

Jiban amar uthuke bhare

Tomar dane

Sada jena chali tomar tane

Tomar pane

```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 8, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_8