Bipader Megh Kileche Amai

Bipader megh kileche amai

Hahakar kari mangala moi kothei

Kripa ache tai benche achi bhai

Alpa niyeche sab tugu ni

Sab du kur nile ami chale jai

Kandi bar tare ke thakibe bhai

Kripa kripa suru jedike thakai

Akather bhab agakh haniya

Tomar sebak jagya kariya nao go amai


From:Sri Chinmoy,Illumination-song and liberation-dance, part 8, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_8