Bela Jai Shuni Katobar Bela Je Jaina

```

Bela jai shuni katobar

Bela je jaina amar

Chokh ache khola dekhena nayan

Je dekhe tahar hayeche maran

Shuni kato katha shunina bhajan

Eito amar byartha jiban

Shune bela jai prane nahi uthe hahakar

Kakhan ke jane ki habe amar

```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 8, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_8