Chinta Jethai Shanti Sethai Nahi Thake Kabhu

```

Chinta jethai shanti sethai nahi thake kabhu

Chinta bihin jiban chahi ogo param prabhu

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja