Pagoler Sama Ghuriya Berai

```

Pagoler sama ghuriya berai praner tripti lagi

Muktir lagi he amar prabhu keno nahi kabhu magi

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja