Japaner Shobha Chira Manolobha

```

Japaner shobha chira manolobha chitta kareche joy

Sasimer buke asim kheliche atishay madhumoy

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja