Abhaga Jedike Jai Keno Tare

```

Abhaga jedike jai

Keno tare nahi chai

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja