Juddha Karbo Timir Sathe Juddha Karbo

```

Juddha karbo timir sathe juddha karbo

Bhoy nai bhoy nai banchbo ki ar juddhe marbo

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja