Ashar Duar Bhangte Dibona

```

Ashar duar bhangte dibona

Matha nata kabhu karbona

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja