Ashan Pradip Khani Nibe Jai Nibe Jai

```

Ashar pradip khani nibe jai nibe jai

Bedan hriday mor asohai asohai nirupai

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja