Shakpura Shakpura Purba Shakpura Gram (2)

```

Shakpura Shakpura purba Shakpura gram

Amar janma dham dham dham

Chatrala Chatrala Chatrala Chatragram

Preranar eshanar nayanabhiram

Amar mata Bangadesh Bangadesh Bangadesh

Sneher banyar nai je shesh nai je shesh shesh

Bharat matar paye thami thami thami

Sethai mama antarajyami ```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja