Sabar mane Sabar Prane Ekti Shudhu Asha

```

Sabar mane sabar prane ekti shudhu asha

Swadhinatar gabhiratar madhu bhalobasa

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja