Prati Dibas Hiyar Kanna Bere Jai

Prati dibas hiyar kanna bere jai

Prati dibas ashar setu bhange hai


From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja