Sakal Duar Khuliya Rekhechi

```

Sakal duar khuliya rekhechi

Khuli nai shudhu atmatyager dar

Sakal bandhan bhangiya phelechi

Bhangi nai shudhu maya moha karagar

```

From:Sri Chinmoy,Jatra amar shesh habe aj, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ja