Amar Hriday Khulite Chahina Sabar Hriday

```

Amar hriday khulite chahina

Sabar hriday khulite chahi

Muktir giti gahite chahina

Bandhan giti gahi

```

From:Sri Chinmoy,Jibaner bhor, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jb