Ananda Bhore Ananda Sanjhe

```

Ananda bhore ananda sanjhe

Paramananda dake

```

From:Sri Chinmoy,Journey's ecstasy, 1984
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jes