Hatashar Kuasai Maribe Jiban Parajoy

Hatashar kuasai maribe jiban

Parajoy charidike karechhi baran

Sathe nahi chale mor keha nahi sathe

Jibaner taru shakha danaber hate


From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 8b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_8b