Kebale Andhar Kothai Andhar Charidike

```

Ke bale andhar kothai andhar

Charidike mor jyoti parabar

Ami prashanta maha nirakar

Base achhi kole param pitar

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 8b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_82