Dharar Ashrudhar Dekhibona Kabhuar

```

Dharar ashrudhar

Dekhibona kabhu ar

Adharar premahar

Jani lagi sabakar

Maha ananda dwar

Dake aji barebar

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9a, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_91