Matri Mantre Dikita Mora Ananda Bodhi

Matri mantre dikhita mora

Ananda bodhi shir

Maraner bhoy kariyachhi joy

Amara mukta bir

Kari padaghat dvaiter mathai

Nachibo amara bishwa sabai

Sangyer janani bigna kothai

Ar deri noy bela bahe jai


From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9a, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_9a