Andhar Rate Moher Sathe

```

Andhar rate moher sathe

Geychhilam gan

Bandhan hara kanna dhara

Karechhilam pan

Alor prate shudhar sathe

Dur asimer ajanate

Param purush param amir

Peyechhi sandhan

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9a, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_91