Kena Asi Dhara Buke Ami Barebar

```

Kena asi dhara buke ami barebar

Duhsaha prana byatha sahi anibar

Kena ami dhara prane basi sada bhalo

Charidike bibhishika moha boyri kalo

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_92