Nahi Sur Nahi Gan Nahi Kariya Ban Ache

```

Nahi sur nahi gan nahi kariya ban

Ache shudhu abhiman hiya nithur pashan

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_9b