Kato Usha Elo Kato Usha Gelo

```

Kata usha elo kata usha gelo

Nahi ghuche ghuma ghor

Gyan ankhi hai nahi khule mor

Nahi khule hiya dor

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 9b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_92