Sabar Hiyar Karabi Phul Shobha Pulaka

```

Sabar hiyar karabi phul shobha

Pulak bhara barai manolobha

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 10b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_102