Hatash Hiyar Sathi Amar Bhitar Bahir

```

Hatash hiyar sathi amar

Bhitar bahir byatha pathar

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 10b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_10b