Asha Moye Dakle Kena

Asha moye dakle kena eman kare

Nai kona dan nai aye jan

Nai aradhan sadhan bajan

Rikta ami ki phul diye jiban bhare

Hate amar shunya dala

Kothai pabo phuler mala

Supta hiya bandhbe tomai ghumer ghore


From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 12a, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_12a