Ke Bale Go Nirakara Dekha Nahi Jai

```

Ke bale go nirakara dekha nahi jai

Hiya amar bhakti chokhe mayer dekha pai

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 12b, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_121