Jatan Bine Ratan Balo Ke Pai Kothai

```

Jatan bine ratan balo

Ke pai kothai

Sahaje ki prem paowa jai

Hate premer adhikari

Sarba tyagi hate habe

Prem prem bale sabe

Prem peyeche ke kabe

Asal prem je milte pare

Shudhui prabhur kripai

Shudhu prabhur kripai

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 13, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_13