Dukhi Bhabe Tahar Cheye Dukhi Ke Ar

```

Dukhi bhabe tahar cheye

Dukhi ke ar ache

Dukher agun tahar pranei nache

Sukhi bhabe ke ar sukhi ache

Sukher jato prayojan sab

Ache tahar kache

Ankhi mude thake jogi

Sukha dukher parapare

Shanti thake kache kache ```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 13, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_13