Akash Rani Jetha Rakhe

Akash rani jetha rakhe

Sagar buke charan rekha

Tathai ami pete pari

Amar praner praner dekha

Ki jani hai ki ache mor bhagye lekha

E jibane habe ki bhai tahar bani parte shekha


From:Sri Chinmoy,Journey's goal songbook, part 13, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_13