Ghumer Deshe Tomai Dekhe Tomai Kari

Ghumer deshe tomai dekhe

Tomai kari bhoy

Jagarane jante pelam

Tomar parichoy

Tumi amar tumi sabar

Mahananda kripa pathar

Param pita param mita

Ananta akkhoy


From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 2, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_2