64. Tomar kripa

```

Tomar kripa peye prabhu

Jibane tari dhanya

Jabo ami sudure deshe

Puta madhur hasi hese

Mukta ami nai sathe ar

Timir swabhab banya

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 2, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_2