3. Shahasrabar

```

Shahasrabar

Ami tomai dekhe chilam

Daoni tumi shara

Dakbona ar

Jadio ami sabar adhan

Patik sarbohara

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 5, 1978
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_5