75. Nahi kari dor

```

Nahi kari dor

Ami je amar

Prabhu pada bandhi

Ami nahi kandi

E jiban puta

Ami shashwata

Prabhu barabhoy

Mor sanchoy

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 5, 1978
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_5