Cheye Achi Danab Pane Rupantarer Lagi

Cheye achhi danab pane

Rupantarer lagi

Cheye achhi manab prane

Premer bati lagi

Cheye achhi amar pane

Samarpaner lagi


From:Sri Chinmoy,Journey's goal songbook, part 5, 1978
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_5