Khudra Amar Hiya Mahan Tomar Hiya

Khudra amar hiya mahan tomar hiya

Peyeche tara hayeche ek apan jane bhalo basiya


From:Sri Chinmoy,Jakhan habe swarga rajya, 1988
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jhs