Saphal Habe Sabar Hiyar

```

Saphal habe sabar hiyar

Madhur swapan saphal habe

```

From:Sri Chinmoy,Jago jago hiya pakhi, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jj