Avatar Name Dharanir Buke

```

Avatar name dharanir buke

Nabin chetana danite

```

From:Sri Chinmoy,Jago jago hiya pakhi, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jj