Prabhu Jishu Chira Mahiyan

```

Prabhu Jishu chira mahiyan

Krushe kare pran dan

Dite jibe paritran

Jani Jishur sandhan

Nahi pabe dharanir akritagya pran

Ghor jiban pashan

```

From:Sri Chinmoy,Jesus the seeker, Christ the Saviour, 1990
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jsc