Maner Trisha Hiyar Khudha Ke Karibe

```

Maner trisha hiyar khudha

Ke karibe puran

Ke karibe amar sakal

Chinta jatil haran

```

From:Sri Chinmoy,Khudra amire bhulite chalbo bhulite, 1997
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kab