Pakhir Gane Pran Jurabo Pakhir Gane

```

Pakhir gane pran jurabo pakhir gane

Prabhur asha karbo puran atmagyane

```

From:Sri Chinmoy,Khudra amire bhulite chalbo bhulite, 1997
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kab