Bhitar Bahir Bedan Giti Ar Kotokal Gaibo

```

Bhitar bahir bedan giti ar katokal gaibo

Hasir deshe jyotir deshe jaibo ami jaibo

```

From:Sri Chinmoy,Khudra amire bhulite chalbo bhulite, 1997
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kab