Bhagabaner Kache Ekti Bastabatar

Bhagabaner kache ekti bastabatar nidarshan

Hriday ti sarbakhane sarbakaje samarpan


From:Sri Chinmoy,Kritagyatar Agni Shikha, 1993
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kas