Rasikata Nahi Thake Jadi Tomar Saha

```

Rasikata nahi thake jadi tomar

Saha jatri nahi habe param pitar

```

From:Sri Chinmoy,Kritagyatar Agni Shikha, 1993
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kas